Членство

Заявку на вступ можна подати тут: https://forms.gle/CBAgE57RhT3NmgKP9

ПЕРЕВАГИ

1. Професійний розвиток. Навчання протягом життя – це обов’язкова вимога до професійного перекладача. Українська асоціація перекладачів надає знижки на навчальні курси, семінари, і вебінари.

2.    Представництво у професійних колах. Асоціація ставить за мету встановлення партнерських стосунків міжнародними організаціями, бізнесом, державними органами, університетами і широким загалом, представляючи інтереси членів нашої організації, сприяючи визнанню нашої професії всіма колами суспільства. Для підвищення свого професійного статусу ми пропонуємо логотип Асоціації для розміщення на власному сайті та інших матеріалах.

3.    Консультування. У нас ви знайдете підтримку консультантів з різних питань перекладацької діяльності.

4.    Платформа для активного спілкування з колегами. Під час зустрічей, семінарів, конференції і форумів, організованих Асоціацією, а також різних онлайн-зустрічей, ви можете обмінюватися інформацією і досвідом з колегами.

5.    Підтримка проєктів. Асоціація підтримує проекти і події, які організують і проводять члени організації шляхом розповсюдження інформації та розміщення матеріалів на сайті.

6.    Платформа для власних публікацій. На нашому сайті члени Асоціації можуть розміщувати свої статті, анонси подій, що вони організують, прес-релізи, посилання на відео-матеріали.

7.    Участь студентів. Ми підтримуємо студентів, які прагнуть увійти до перекладацької професії. Ми надаємо їм можливість безкоштовно брати участь у багатьох заходах Асоціації, отримувати консультації досвідчених перекладачів, інформацію про волонтерські та інші перекладацькі проєкти, які +дозволяють здобути практичний досвід до закінчення університету.

9.    База даних. Ми пропонуємо внести своє ім’я і дані до бази даних УАП, а також надаємо лист-підтвердження про членство в Асоціації за запитом.

10. Міжнародна спільнота. Українська асоціація перекладачів – міжнародна організація, до складу якої входять українські перекладачі з різних країн світу. Це дозволяє отримувати міжнародний досвід під час спілкування, організовувати спільні проєкти, разом виходити на високий професійний рівень.

Заявку на вступ можна подати тут: https://forms.gle/CBAgE57RhT3NmgKP9

Нас підтримує Міжнародна федерація перекладачів (FIT — Fédération Internationale des Traducteurs / International Federation of Translators). Нашим першим кроком у міжнародній діяльності буде колективний вступ до FIT для всіх, хто отримає повне членство. Це відкриє всім нам нові можливості для професійного розвитку.

Ми закликаємо всіх долучатися до роботи Асоціації, основним органом якої є Загальні збори членів УАП, на яких вирішуються всі ключові питання. Крім того, ми прагнемо співпрацювати з зацікавленими професіоналами за всіма напрямками діяльності з усіх регіонів України та світу.

Форми членства в Української асоціації перекладачів:
– повне членство передбачає, що кандидат має 2 роки професійного перекладацького досвіду і кваліфікацію перекладача або 4 роки професійного перекладацького досвіду (без кваліфікації перекладача);
– асоційоване членство – для осіб, які цікавляться перекладом, навчаються йому або перекладають час від часу для задоволення.

Розмір щорічних членських внесків:
– повне членство – 700 грн;
– асоційоване членство – 250 грн.

Заявку на вступ можна подати тут: https://forms.gle/CBAgE57RhT3NmgKP9

 

Засновники ГО “Українська асоціація перекладачів”
Наталія Павлюк, голова організації
Іван Дейнеко
Олександр Іванов

 

 

 

Витяг із Статуту ГО “Українська асоціація перекладачів”

4. Порядок набуття і припинення членства, права та обов’язки членів організації

4.1. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним.

4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років і які визнають  Статут Організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Організації. Процедура та підстави набуття членства в Організації, додаткові умови членства, розмір членських внесків регулюються Положенням про членство в Організації та іншими документами, які затверджуються Правлінням Організації.

4.3. Ніхто не може бути примушений до вступу у Організацію. Належність чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь-якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.

4.4. Прийом у члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я Голови Правління за рішенням Правління Організації, яке приймається протягом місяця з дня подання відповідної заяви. Правління Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації. Правління Організації має право делегувати право прийняття в члени Організації відокремленим підрозділам Організації або іншим статутним органам.

4.5. Усі члени Організації є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків в межах вибраної форми членства.

4.6. Існує три форми членства в Організації:

4.6.1. повний член

4.6.2. асоційований член

4.6.3. почесний член

4.7. До прав повного члена Організації належить:

4.7.1 обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;

4.7.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, інших організаційних фори, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

4.7.3. звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

4.7.4. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах.

4.7.5. оскаржувати рішення загальних зборів до суду.

4.7.6. одержувати інформацію з питань діяльності Організації;

4.7.7. звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

4.7.8. вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;

4.7.9. вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.

4.8. До прав асоційованого члена Організації належить:

4.8.1. звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

4.8.2. одержувати інформацію з питань діяльності Організації;

4.8.3 звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

4.8.4. на запрошення керівництва Організації брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, інших організаційних фори, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

4.8.5. вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.

4.9. До прав почесного члена Організації належить:

4.9.1. сприяти Організації в її діяльності;

4.9.2. одержувати інформацію з питань діяльності Організації;

4.9.3 на запрошення керівництва Організації брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, інших організаційних фори, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

4.9.4. вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.

4.10. Повний член Організації зобов’язаний:

4.10.1. дотримуватись положень Статуту Організації;

4.10.2. виконувати рішення керівних органів Організації;

410.3. своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірі та у строки, що встановлюються Правлінням Організації;

4.10.4. сприяти здійсненню завдань Організації;

4.10.5. брати участь у публічних заходах, що проводяться Організацією.

4.11. Асоційований член Організації зобов’язаний:

4.11.1. дотримуватись положень Статуту Організації;

4.11.2. виконувати рішення керівних органів Організації;

4.11.3. своєчасно сплачувати вступні та членські внески у розмірі та у строки, що встановлюються Правлінням Організації;

4.11.4. сприяти здійсненню завдань Організації.

4.12. Почесний член Організації зобов’язаний:

4.12.1. дотримуватись положень Статуту Організації;

4.13.2. виконувати рішення керівних органів Організації;

4.13.4. сприяти здійсненню завдань Організації;

4.14. Членство в Організації припиняється у випадках:

4.14.1. виходу із Організації за власним бажанням;

4.14.2. виключення із Організації, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків;

4.14.3. смерті члена Організації.

4.15. Вихід з Організації здійснюється за письмовою заявою учасника Організації на ім‘я Голови Правління. Членство в громадському об’єднанні припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.

4.16. Підстави для виключення з членів Організації:

–          неодноразові порушення вимог Статуту;

–          неучасть в діяльності Організації особисто або через представника протягом принаймні 6 (шести) місяців;

–          ведення діяльності, що завдає шкоди іміджу Організації;

–          несплати членських внесків протягом останнього року.

4.17. Питання про виключення вирішується Правлінням організації більшістю голосів її членів.

4.18. Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними зборами Організації питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.